Geljegiňizi gaplamak

GELJEKMen kim

2014-nji ýylda döredilen ZHEJIANG UKPACK PACKAGING CO. Häzirki wagtda 20-den gowrak oýlap tapyş patentini, peýdaly model patentlerini we daşky görnüş patentlerini aldy. Häzirki wagtda Ningbo we Jiaxing-de iki önümçilik bazasy bar.

Tenet:hünärli, yhlasly, ýokary hilli, netijeli hyzmat!

Görüş:çüýşeleri we bankalary dünýä satmak, müşderilerimiziň üstünligi!

Şu ýere basyň

2014

Gelip çykyşy () yl)

3800+

aea (㎡)

30+

Bar bolan işgärler

5000+

Önümçilik kuwwaty

enjamlarymyz

näme edýäris

about2

UKPACK-nyň esasy önümleri üç kategoriýa bölünýär. Ilki bilen, wakuum çüýşeleri, krem ​​çüýşeleri, aýyryjy ýag nasoslary, ýuwujy nasoslar, emulsiýa we pürküji çüýşeleri we beýleki köp görnüşli, ulanyjylaryň saýlamagy üçin kosmetika gaplamalary. Ikinjisi, içerki bazar segmentleriniň 50% -den gowragyny öz içine alýan mukdar iýmit gaplaýyş nasosy. Häzirki wagtda ISO9001 hil ulgamy sertifikatyndan geçdi we halkara bazaryny hasam giňelder. Üçünjisi, uzyn burunlary we gabat gelýän çüýşeleri lukmançylyk dezinfeksiýa gaplamakdyr

Cosmetics Packaging

Kosmetika gaplamasy

Quantitative Food Packaging pump

Mukdar iýmit gaplaýyş nasosy

Packaging Of Medical

Lukmançylyk gaplamasy

jikme-jikliklerimiz

kompaniýa maglumatlary

Gözleg we dizaýn

R

UKPACK hemişe tehnologiýa gözleglerine we önümiň innowasiýalaryna üns berýär, täze çig mal täze tehnologiýalary, täze önümler gözleg we ösüşi dowam etdirýär, gaplaýyş pudagynyň tehnologiýasynda öňdebaryjy orunda durýar.

Hil dolandyryşy

Q

önümiň hili kärhananyň abraý kärhanasynyň işiniň netijeliligi bilen baglanyşykly. Yukukon hemişe önümiň hilini kompaniýanyň ýaşamagynyň esasy hökmünde alýar. Hil gözegçiligi önümiň dizaýny, galyndy önümçiligi, önümçilik, saklamak we logistika arkaly amala aşyrylýar. “Youken” ajaýyp hünär synag enjamlaryna eýedir we önümleriň ajaýyp hilini üpjün etmek, müşderileriň uzak möhletleýin ynamyny gazanmak üçin önümleriň nol kemçilik synagynyň talaplaryna laýyklykda berk hil dolandyryş ulgamyny döretdi.

about (1)

hyzmatymyz

näme üçin bizi saýlamaly?

Ösen önümçilik enjamlary: “Jiaxing” zawody 6 basgançakly ASB we AOKI PET çüýşäni üfleýän maşyn bilen 6 toplum bilen enjamlaşdyrylandyr.
3ml-500ml çüýşeleriň awtomatiki önümçiligini amala aşyryp biler, müşderileriň uly göwrümli sargytlaryny we çykdajylaryny gözegçilikde saklamagy üpjün eder. Önümiň hili önümçilik kärhanalarynyň ýokary hilli ösüşini saklamak üçin esasy standart we esasy baglanyşykdyr. Ukouken ähli gaplaýyş önümleriniň önümçilik standartlaryny jikme-jik düzdi we olary berk durmuşa geçirdi. Youokary gaplamalaryň asyl niýeti we ýokary hilli önümler bilen ulanyjylaryň tassyklamasyny almak üçin uzak möhletli ýaşamagyň çeşmesi.

T NEWZE STANDARTLAR EDIP BOLUN

Dünýäniň iň möhüm gözellik markalarynyň gaplama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin yzygiderli ajaýyp önümleri döretmek abraýyna eýe bolduk

Sarp edijiniň zerurlyklaryna we bazar meýillerine baha beriň

Bazar tendensiýasyna üns beriň we müşderilerimiz bilen ýakyn aragatnaşyk saklaň

Tejribeli professional gaplama topary

Professional QA topary dizaýn we önümçilik prosesiniň durnuklylygyna baha bermek üçin müşderileriň ornuny alar

enjamlarymyz

Ösen önümçilik enjamlary

Ösen önümçilik enjamlary: Jiaxing zawody, 6ml bir basgançakly ASB we AOKI PET çüýşäni üfleýän maşyn bilen enjamlaşdyrylandyr, 3ml-500ml çüýşeleriň awtomatiki öndürilmegini amala aşyryp biler, müşderileriň uly sargytlaryny we çykdajylaryny gözegçilikde saklar.

JIAXING Zawody

J
J

AWTOMATIKOLOR EKRAN Çap ediş maşyny

A
J

AOKI BIR ädim öý haýwanlary maşyny

A
J

ASB BIR ADAM PET MASHINASY

A
J

biziň wezipämiz

Biziň wezipämiz

yuanjing

Biziň wezipämiz, işewür hyzmatdaşlarymyz bilen berk we uzak möhletli gatnaşyk gurmak. Maksatlaryna we kynçylyklaryna düşünmek we bu maksatlara ýetmäge kömek etmek üçin çözgütler bermek. Taslamaňyzyň jikme-jikliklere doly üns bermegini üpjün etmek we doly aç-açanlyk bilen rahatlyk bermek üçin her ädimde has ýokary derejä çykjakdygymyza ynanyp bilersiňiz. Biz siziň zerurlyklaryňyza garaşýan we kompaniýaňyzy ýokarlandyrmak üçin çözgütler hödürleýän strategiki hyzmatdaşyňyz we çözgütler geňeşçisidiris. Biz diňleýäris - soň çözýäris. Amallarymyzyň ähli ugurlarynda GÖRNÜŞLIK, Hormat we INTEGRITY saklamagy maksat edinýäris. Görüşimiz, gaplama meýdançasynda çözgüt üpjün ediji hökmünde tanalmalydyr.

Habaryňyzy goýuň